За нас

Gabrovo Info Reports е специализиран сайт за публикуване на ГФО (Годишни Финансови Отчети) съгласно Чл. 38. ал.1 т.3 и ал.7, по изискванията на чл. 40 ал. 1 и 2 от Закона за Счетоводство.

С този сайт ви предоставяме възможност бързо и лесно да изпълните изискванията за задължително публикуване на ГФО (Годишни Финансови Отчети).

Осигуряваме непрекъснат Интернет достъп до вашите годишни финансови отчети 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, в продължение на 3 години от датата на публикуването им, както го изисква ЗС.

Достатъчно е само да ни изпратите на имейл вашите отчети, във формат .PDF, .JPG, .TIF, .GIF, .PNG, .BMP, и да уговорим начина на плащане.

 

Кой е задължен от законодателството да публикува годишените си финансови отчети в Интернет?

  • Всички търговски предприятия, по смисъла на Търговския Закон, подлежащи на независим финансов одит (чл. 38, ал. 1 Закона за счетоводството), които не са пререгистрирани до 31 май 2010 г. в Търговския регистър при Агенция по Вписванията
  • Юридически лица, които не са търговци и които НЕ са определени за осъществяване на общественополезна дейност
  • Неперсонифицирани дружества (Граждански Дружества по смисъла на Закона за Задълженията и Договорите)
  • Чуждестранни лица, осъществяващи стопанска дейност на територията на страната чрез място на стопанска дейност и търговските представителства
  • Юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност – чрез заявяване за вписване и предоставянето им в Централния регистър при Министерството на правосъдието при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел

Съгласно Закона за Счетоводството задължените по горните точки следва да публикуват техните ГФО до 30 юни на следващата година.

© 2016-2017 Web Design PolyPress